KONCERNENS UTVECKLING

Försäljningsutveckling
Addtechkoncernens nettoomsättning under det tredje kvartalet ökade med 24 procent till 3 586 MSEK (2 881). Den organiska tillväxten uppgick till 13 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 11 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen marginellt positivt motsvarande 15 MSEK.

Addtechkoncernens nettoomsättning under perioden ökade med 20 procent till 10 122 MSEK (8 409). Den organiska tillväxten uppgick till 12 procent och den förvärvade tillväxten uppgick till 9 procent. Valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 1 procent, motsvarande 57 MSEK.

Resultatutveckling
EBITA uppgick i kvartalet till 459 MSEK (304), vilket innebär en ökning med 51 procent. Rörelseresultatet ökade under kvartalet med 60 procent till 382 MSEK (238) och rörelsemarginalen uppgick till 10,7 procent (8,3). Finansnettot uppgick till -18 MSEK (-12) och resultatet efter finansiella poster ökade med 61 procent till 364 MSEK (226).

Resultatet efter skatt ökade med 61 procent till 279 MSEK (174) motsvarande ett resultat per aktie före/efter utspädning om 0,95 SEK (0,65). 

EBITA uppgick för perioden till 1 286 MSEK (916), vilket innebär en ökning med 40 procent. Rörelseresultatet ökade under perioden med 47 procent till 1 065 MSEK (723) och rörelsemarginalen uppgick till 10,5 procent (8,6). Finansnettot uppgick till -46 MSEK (-37) och resultatet efter finansiella poster ökade med 49 procent till 1 019 MSEK (686). 

Resultat efter skatt för perioden ökade med 47 procent till 792 MSEK (539) och effektiv skattesats uppgick till 22 procent (21). Resultat per aktie före/efter utspädning för perioden uppgick till 2,80 SEK (1,95). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie före/efter utspädning till 3,45 SEK (2,90).

 

Nettoomsättning och EBITA-marginal, rullande 12 månader

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.