VD-KOMMENTAR


TREDJE KVARTALET – GOD ORGANISK TILLVÄXT I SAMTLIGA AFFÄRSOMRÅDEN

Vår starka position i strategiskt valda tillväxtområden fortsätter leverera god organisk tillväxt i samtliga affärsområden. Tack vare ett fantastiskt engagemang och hårt arbete ute i våra entreprenörsdrivna bolag, fortsätter vi hantera en ansträngd leveranskedja samt pågående pandemi och kan möta den starka kundefterfrågan under kvartalet och i det stora hela leverera enligt åtagande. Detta, i kombination med ett flertal projektleveranser mot slutet av perioden, resulterade i en total försäljningsökning på 24 procent varav 13 procent var organisk. Trots en viss kostnadsökning ökade EBITA med 51 procent under kvartalet med stärkta marginaler i alla affärsområden.

MARKNADSUTVECKLING

Marknadsläget var fortsatt mycket bra i samtliga av våra kundsegment, undantaget den marina sektorn där den låga investeringsviljan kvarstod, om än med en svagt positiv trend. Försäljningen av insatskomponenter till tillverkningsföretag inom specialfordon, medicinsk- och mekanisk industri var underliggande fortsatt stark medan marknadsläget inom skogs- och sågverksindustrin var mycket starkt. Affärsläget inom andra viktiga segment, såsom elektronik samt elrelaterade produkter till bygg- och installationskunder var gynnsamt medan det var stabilt inom vindkraft. Efterfrågan avseende utbyggnads- och förstärkningsprojekt av stam- och regionnät, speciellt på den svenska marknaden, ökade från redan höga nivåer. Geografiskt var marknadsläget i Sverige och Finland fortsatt starkast. Danmark var stabilt på tillfredsställande nivåer medan Norge har en fortsatt något lägre efterfrågesituation. För våra bolag verksamma utanför Norden stärktes marknadsläget ytterligare under kvartalet.

FÖRVÄRV

Vår strategi där vi nogsamt förvärvar bolag inom valda nischområden med högt teknikinnehåll, god stabil lönsamhet och tydlig tillväxtpotential fortsätter leverera framgångsrika förvärv. Under tredje kvartalet har tre förvärv genomförts. Sammantaget har vi sedan verksamhetsårets början förvärvat tolv bolag som totalt adderar en årlig omsättning om cirka 860 MSEK och cirka 240 nya medarbetare till koncernen. Helt i linje med vår strategi, ökar andelen förvärv med tydlig hållbarhetsprofil samt på marknader utanför Norden. Oavsett geografi månar vi alltid om kulturell matchning för att skapa förutsättningar för olika former av samarbeten i de nätverk som våra affärsenheter utgör. Vår affärsmodell med ett strikt decentraliserat ansvar i kombination med aktivt ägande fortsätter attrahera många privatägda bolag. Detta i förening med en stark balansräkning gör att vi ser goda möjligheter att bibehålla en god förvärvstakt även framgent.

UTBLICK 

Den höga kundaktiviteten kvarstår och våra orderböcker har fortsatt att stärkas. Däremot förväntar vi oss att den höga efterfrågan mattas av något när de långa ledtiderna i försörjningskedjorna normaliseras. Kostnaderna kopplat till säljfrämjande aktiviteter i bolagen förväntas fortsätta öka men med bibehållen god kostnadskontroll. Efter vår omorganisation i höstas har vi nu fem affärsområden med vässade nischstrategier där vi har fullt fokus på att fånga potentialen i valda tillväxtområden. Addtechs strategi och affärsmodell fungerar mycket väl och förutsättningarna för fortsatt långsiktigt och hållbart värdeskapande är goda.

Niklas Stenberg
VD och koncernchef

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.