KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

3 månader 9 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 dec 2021 31 dec 2020 31 dec 2021 31 dec 2020 31 dec 2021 31 mar 2021
Nettoomsättning 3 586 2 881 10 122 8 409 13 049 11 336
Kostnad för sålda varor -2 497 -1 984 -7 010 -5 847 -9 026 -7 863
Bruttoresultat 1 089 897 3 112 2 562 4 023 3 473
Försäljningskostnader -538 -478 -1 528 -1 346 -2 025 -1 843
Administrationskostnader -190 -171 -553 -475 -715 -637
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 21 -10 34 -18 48 -4
Rörelseresultat 382 238 1 065 723 1 331 989
- i % av nettoomsättning 10,7 8,3 10,5 8,6 10,2 8,7
Finansiella intäkter och kostnader -18 -12 -46 -37 -61 -52
Resultat efter finansiella poster 364 226 1 019 686 1 270 937
- i % av nettoomsättning 10,1 7,8 10,1 8,2 9,7 8,3
Skatt -85 -52 -227 -147 -288 -208
Periodens resultat 279 174 792 539 982 729
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 265 168 761 523 944 706
Innehav utan bestämmande inflytande 14 6 31 16 38 23
Resultat efter skatt per aktie före
utspädning, SEK
0,95 0,65 2,80 1,95 3,45 2,60
Resultat efter skatt per aktie efter utspädning, SEK 0,95 0,65 2,80 1,95 3,45 2,60
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 269 456 269 159 269 363 268 991 269 331 269 051
Antal aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 474 269 227 269 474 269 227 269 474 269 275

KONCERNENS TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG

3 månader 9 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 dec 2021 31 dec 2020 31 dec 2021 31 dec 2020 31 dec 2021 31 mar 2021
Periodens resultat 279 174 792 539 982 729
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Kassaflödessäkringar 1 -4 2 -6 5 -3
Periodens omräkningsdifferenser 85 -136 35 -289 182 -142
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Aktuariella effekter av nettopensionsförpliktelsen -5 - -5 -24 34 15
Övrigt totalresultat 81 -140 32 -319 221 -130
Periodens totalresultat 360 34 824 220 1 203 599
Periodens totalresultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 344 31 792 211 1 161 580
Innehav utan bestämmande inflytande 16 3 32 9 42 19

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

MSEK 31 dec 2021 31 dec 2020 31 mar 2021
Goodwill 3 109 2 604 2 727
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 938 1 728 1 769
Materiella anläggningstillgångar 991 965 1 008
Finansiella anläggningstillgångar 65 61 60
Summa anläggningstillgångar 6 103 5 358 5 564
Varulager 2 266 1 716 1 661
Kortfristiga fordringar 2 474 1 835 2 161
Likvida medel 478 454 420
Summa omsättningstillgångar 5 218 4 005 4 242
Summa tillgångar 11 321 9 363 9 806
Eget kapital 3 952 3 084 3 450
Räntebärande avsättningar 344 387 336
Icke räntebärande avsättningar 426 369 388
Räntebärande långfristiga skulder 2 359 2 104 2 056
Icke räntebärande långfristiga skulder 10 9 9
Summa långfristiga skulder 3 139 2 869 2 789
Icke räntebärande avsättningar 56 61 56
Räntebärande kortfristiga skulder 1 418 1 326 1 162
Icke räntebärande kortfristiga skulder 2 756 2 023 2 349
Summa kortfristiga skulder 4 230 3 410 3 567
Summa eget kapital och skulder 11 321 9 363 9 806

FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

MSEK 31 dec 2021 31 dec 2020 31 mar 2021
Ingående balans 3 450 3 076 3 076
Inlösta, utfärdade och återköpta optioner 3 20 25
Utdelning, ordinarie -323 -269 -269
Utdelning, innehav utan bestämmande inflytande -14 -4 -4
Förändring innehav utan bestämmande inflytande 12 163 158
Optionsskuld, förvärv - -122 -135
Periodens totalresultat 824 220 599
Utgående balans 3 952 3 084 3 450

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

3 månader 9 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 dec 2021 31 dec 2020 31 dec 2021 31 dec 2020 31 dec 2021 31 mar 2021
Resultat efter finansiella poster 364 226 1 019 686 1 270 937
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 147 133 420 400 571 551
Betald inkomstskatt -149 -100 -314 -239 -395 -320
Förändringar i rörelsekapital 8 224 -320 203 -188 335
Kassaflöde från den löpande verksamheten 370 483 805 1 050 1 258 1 503
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar -35 -16 -65 -45 -99 -79
Företagsförvärv och avyttringar -119 -166 -711 -1 054 -876 -1 219
Kassaflöde från investeringsverksamheten -154 -182 -776 -1 099 -975 -1 298
Utdelning till moderbolagets aktieägare - - -323 -269 -323 -269
Återköp av egna aktier/förändring av optioner 32 25 3 20 8 25
Övrig finansieringsverksamhet -259 -315 354 434 26 106
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -227 -290 34 185 -289 -138
Periodens kassaflöde -11 11 63 136 -6 67
Likvida medel vid periodens ingång 479 467 420 363 454 363
Valutakursdifferens i likvida medel 10 -24 -5 -45 30 -10
Likvida medel vid periodens slut 478 454 478 454 478 420

VERKLIGT VÄRDE PÅ FINANSIELLA INSTRUMENT

31 dec 2021 31 mar 2021
MSEK Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3 Redovisat värde Nivå 2 Nivå 3
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 4 4 - 2 2 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 2 2 - 2 2 -
Summa finansiella tillgångar till verkligt värde per nivå 6 6 - 4 4 -
Derivat - verkligt värde, säkringsinstrument 1 1 - 3 3 -
Derivat - verkligt värde via resultatet 7 7 - 4 4 -
Villkorade köpeskillingar - verkligt värde via resultatet 334 - 334 267 - 267
Summa finansiella skulder till verkligt värde per nivå 342 8 334 274 7 267

Verkligt värde och redovisat värde redovisas i balansräkningen enligt tabellen ovan.
För noterade värdepapper bestäms verkligt värde med utgångspunkt från tillgångens noterade kurs på en aktiv marknad, nivå 1.
Per balansdagen hade koncernen inga poster i denna kategori.
För valutakontrakt och inbäddade derivat bestäms det verkliga värdet baserat på observerbar marknadsdata, nivå 2.
För villkorade köpeskillingar görs en kassaflödesbaserad värdering, som inte är baserad på observerbar marknadsdata, nivå 3.
För koncernens övriga finansiella tillgångar och skulder uppskattas verkligt värde vara lika med redovisat värde.

Villkorade köpeskillingar 31 dec 2021 31 mar 2021
Ingående balans 267 151
Årets förvärv 124 170
Återförda via resultaträkningen -5 9
Utbetalda köpeskillingar -63 -64
Räntekostnader 9 9
Valutakursdifferenser 2 -8
Utgående balans 334 267

NYCKELTAL

12 månader t.o.m.
31 dec 2021 31 mar 2021 31 dec 2020 31 mar 2020 31 mar 2019
Nettoomsättning, MSEK 13 049 11 336 11 447 11 735 10 148
EBITDA, MSEK 1 888 1 501 1 565 1 579 1 137
EBITA, MSEK 1 621 1 251 1 323 1 364 1 085
EBITA-Marginal, % 12,4 11,0 11,6 11,6 10,7
Rörelseresultat, MSEK 1 331 989 1 075 1 161 910
Rörelsemarginal, % 10,2 8,7 9,4 9,9 9,0
Resultat efter finansiella poster, MSEK 1 270 937 1 019 1 105 865
Periodens resultat, MSEK 982 729 804 873 672
Rörelsekapital 2 463 2 416 2 460 2 415 2 029
Avkastning rörelsekapital (R/RK), % 66 52 54 56 53
Avkastning eget kapital, % 28 23 27 32 29
Avkastning sysselsatt kapital, % 19 15 17 21 21
Soliditet, % 35 35 33 36 36
Finansiell nettoskuld, MSEK 3 643 3 134 3 363 2 585 1 960
Skuldsättningsgrad, ggr 0,9 0,9 1,1 0,8 0,8
Finansiell nettoskuld/EBITDA, ggr 1,9 2,1 2,1 1,6 1,7
Nettoskuld exkl. pensioner, MSEK 3 299 2 798 2 976 2 253 1 700
Nettoskuldsättningsgrad, exkl pensioner, ggr 0,8 0,8 1,0 0,7 0,7
Räntetäckningsgrad, ggr 20,8 15,8 16,6 20,5 22,1
Medelantal anställda 3 240 3 068 3 025 2 913 2 590
Antal anställda vid periodens slut 3 381 3 133 3 103 2 981 2 759

NYCKELTAL PER AKTIE

12 månader t.o.m.
SEK 31 dec 2021 31 mar 2021 31 dec 2020 31 mar 2020 31 mar 2019
Resultat per aktie före utspädning 3,45 2,60 2,90 3,20 2,45
Resultat per aktie efter utspädning 3,45 2,60 2,90 3,20 2,45
Kassaflöde från löpande verksamheten per aktie 4,65 5,60 5,60 4,15 1,95
Eget kapital per aktie 13,65 11,95 10,60 11,25 9,20
Aktiekurs vid periodens slut 216,00 130,00 109,00 61,13 48,25
Genomsnittligt antal aktier efter återköp, ’000 269 331 269 051 268 854 268 493 268 187
Genomsnittligt antal aktier efter återköp justerat för utspädning, ’000 270 209 269 969 269 562 269 200 268 755
Antal utestående aktier efter återköp vid periodens utgång, ’000 269 474 269 275 269 227 268 594 268 228
För nyckeltalsdefinitioner, se sidan 17-19.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.