ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats enligt IFRS såsom de antagits av EU med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering. Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i senaste årsredovisningen har tillämpats för delårsrapporten. De nya och reviderade IFRS-standarder och IFRIC-uttalanden, med tillämpning från räkenskapsår 2021/2022, har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. 

Statliga stöd
De statliga stöd som erhållits eller kommer att erhållas till följd av Covid-19 pandemin redovisas mot resultatet när det är rimligt säkert att villkor för att erhålla stödet uppfyllts eller kommer att uppfyllas. Stöden redovisas under övriga intäkter eller som en minskning av personalkostnader.

Alternativa nyckeltal
Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av trender och bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. För definitioner och avstämningstabeller av de nyckeltal som Addtech använder se sid 17-20.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Addtechs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som Addtech styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar och konkurrenssituationen. 

För mer information hänvisas till avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer i förvaltningsberättelsen (sid 58-60) i årsredovisningen 2020/2021.

Moderbolaget påverkas indirekt av ovanstående risker och osäkerhetsfaktorer genom sin funktion i koncernen.

Transaktioner med närstående
Inga transaktioner mellan Addtech och närstående som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat har ägt rum under perioden.

Säsongseffekter
Addtechs försäljning av högteknologiska produkter och lösningar inom tillverkande industri och infrastruktur har ingen väsentlig säsongsvariation. Antal produktionsdagar samt kundernas efterfrågan och investeringsvilja kan dock variera mellan kvartalen.

Valberedning
Vid årsstämman 2021 beslöts att bemyndiga styrelsens ordförande att bland representanter för de fem röstmässigt största aktieägarna per 31 december 2021 utse ledamöter, att utgöra valberedning inför kommande styrelseval. I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen; Anders Börjesson (utsedd av Tisenhult Invest AB), Henrik Hedelius (utsedd av Tom Hedelius), Marianne Nilsson (utsedd av Swedbank Robur Fonder), Patrik Jönsson (utsedd av SEB Investment Management) och Per Trygg (utsedd av Lannebo Fonder). Information om hur man kontaktar valberedningen finns på Addtechs hemsida.

Ny organisationsstruktur från den 1 oktober
Den 1 oktober genomfördes en omorganisation för att anpassa verksamheten och ytterligare stärka nätverket mellan bolagen. Den nya organisationen består oförändrat av fem affärsområden med tydliga nischstrategier. Omräknade siffror enligt nya organisationen publicerades den 20 december 2021.

Händelser efter periodens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Stockholm den 8 februari 2022 

Niklas Stenberg
VD och koncernchef


Rapporten har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

ÖVRIG INFORMATION

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Addtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 februari 2022 kl. 08.15 CET.

Finansiell kalender
2022-05-17   Bokslutskommuniké 1 april 2021 - 31 mars 2022
2022-07-15   Delårsrapport 1 april - 30 juni 2022
2022-08-25   Årsstämma 2022 kommer att hållas på IVA, Grev Turegatan 16, Stockholm kl 14.00

Koncernens årsredovisning för 2021/2022 kommer publiceras på Addtechs hemsida i juli 2022.

För ytterligare information kontakta
Niklas Stenberg, VD och koncernchef, telefon +46 8 470 49 00
Malin Enarson, ekonomidirektör, telefon +46 705 979 473

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.