MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

3 månader 9 månader Rullande 12 månader
MSEK 31 dec 2021 31 dec 2020 31 dec 2021 31 dec 2020 31 dec 2021 31 mar 2021
Nettoomsättning 16 11 48 47 59 58
Administrationskostnader -25 -21 -71 -55 -89 -73
Rörelseresultat -9 -10 -23 -8 -30 -15
Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter -1 0 2 -3 398 393
Resultat efter finansiella poster -10 -10 -21 -11 368 378
Bokslutsdispositioner - - - - 260 260
Resultat före skatt -10 -10 -21 -11 628 638
Skatt 2 2 4 2 -50 -52
Periodens resultat -8 -8 -17 -9 578 586
Periodens totalresultat -8 -8 -17 -9 578 586

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

MSEK 31 dec 2021 31 dec 2020 31 mar 2021
Immateriella anläggningstillgångar 1 1 1
Materiella anläggningstillgångar 1 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 4 635 3 852 4 243
Summa anläggningstillgångar 4 637 3 853 4 244
Kortfristiga fordringar 811 454 819
Kassa och bank - - -
Summa omsättningstillgångar 811 454 819
Summa tillgångar 5 448 4 307 5 063
Bundet eget kapital 69 69 69
Fritt eget kapital 442 179 779
Summa eget kapital 511 248 848
Obeskattade reserver 211 131 211
Avsättningar 13 14 14
Långfristiga skulder 1 850 1 549 1 618
Kortfristiga skulder 2 863 2 365 2 372
Summa eget kapital och skulder 5 448 4 307 5 063

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.