UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE

AUTOMATION
Automations nettoomsättning ökade i det tredje kvartalet med 19 procent till 691 MSEK (582) och EBITA ökade med 40 procent till 76 MSEK (54). Nettoomsättningen under perioden ökade med 18 procent till 1 888 MSEK (1 604) och EBITA ökade med 46 procent till 205 MSEK (140). 

Marknad
Det var bra marknadsläge för affärsområdet som helhet under tredje kvartalet. Affärsläget var positivt för bolagen verksamma inom mekanisk industri samt medicinteknik. För affärsområdets övriga viktiga segment såsom försvars- och processindustri var efterfrågan god och försäljningen stabil. Marknadsläget var positivt på samtliga geografier, där enheterna utanför Norden hade starkast utveckling.

ELECTRIFICATION
Electricfications nettoomsättning ökade i det tredje kvartalet med 26 procent till 677 MSEK (539) och EBITA ökade med 42 procent till 73 MSEK (51). Nettoomsättningen under perioden ökade med 17 procent till 1 897 MSEK (1 622) och EBITA ökade med 33 procent till 229 MSEK (173).

Marknad
Affärsläget var gynnsamt under kvartalet inom de viktigaste segmenten, såsom elektronik, energi och specialfordon. Efterfrågan var fortsatt stark för specialanpassade batterilösningar och utvecklingen var positiv inom telekom medan den var stabil inom vindkraft och medicinteknik. Volymerna ökade trots utmaningar i materialförsörjningen, dock påverkades rörelsemarginalen något negativt i kvartalet på grund av omstrukturerings- och förvärvskostnader om cirka 3 MSEK.

ENERGY
Energys nettoomsättning ökade i det tredje kvartalet med 11 procent till 918 MSEK (824) och EBITA ökade med 16 procent till 114 MSEK (98). Nettoomsättningen under perioden ökade med 9 procent till 2 750 MSEK (2 515) och EBITA ökade med 15 procent till 342 MSEK (298).

Marknad
Marknadsläget avseende infrastrukturprodukter till stam- och regionnät var fortsatt starkt. Efterfrågan ökade under kvartalet medan försäljningen var stabil på höga nivåer. Affärsläget för nischade produkter till elkraftsdistribution, tillverkningsindustri, fiberutbyggnad samt för produkter mot bygg- och installation var fortsatt gynnsamt medan det var stabilt inom vindkraft.

INDUSTRIAL SOLUTIONS
Industrial Solutions nettoomsättning ökade i det tredje kvartalet med 57 procent till 722 MSEK (460) och EBITA ökade med 84 procent till 133 MSEK (72). Nettoomsättningen under perioden ökade med 53 procent till 1 949 MSEK (1 270) och EBITA ökade med 77 procent till 327 MSEK (185).

Marknad
Utfallet under det tredje kvartalet präglades av ett mycket starkt marknadsläge för våra bolag med försäljning mot skogs- och sågverksindustrin, med fortsatt goda inkrementella marginaler. Affärsläget för egenutvecklade reglage- och ergonomiprodukter samt hydrauliklösningar för specialfordon fortsatte utvecklas positivt liksom för bolagen verksamma inom mekanisk industri samt avfall & återvinning. Omvärdering av en tilläggsköpeskilling påverkade affärsområdets resultat positivt i kvartalet med cirka 8 MSEK.

PROCESS TECHNOLOGY
Process Technologys nettoomsättning ökade i det tredje kvartalet med 22 procent till 585 MSEK (481) och EBITA ökade med 73 procent till 74 MSEK (43). Nettoomsättningen under perioden ökade med 17 procent till 1 657 MSEK (1 413) och EBITA ökade med 56 procent till 215 MSEK (138).

Marknad
Affärsläget var mycket positivt under tredje kvartalet generellt för affärsområdet, efterfrågan var hög inom de huvudsakliga marknadssegmenten skog & process, energi och mekanisk industri medan det var stabilt för bolagen exponerade mot det marina segmentet. Ett flertal avslutade projekt under kalenderårets slut innebar mycket bra utfall på projektrelaterad försäljning, vilket också gav en viss hävstång på marginalen.

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.