ÖVRIG FINANSIELL INFORMATION

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde
Avkastning på eget kapital uppgick vid periodens utgång till 28 procent (27) och avkastning på sysselsatt kapital till 19 procent (17). Avkastning på rörelsekapital, R/RK (EBITA i förhållande till rörelsekapital), uppgick till 66 procent (54).

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 35 procent (33). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 13,65 SEK (10,60). Koncernens nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 3 299 MSEK (2 976) exklusive pensionsskuld om 344 MSEK (387). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån nettoskulden exklusive avsättningar till pensioner uppgick till 0,8 (1,0).

Likvida medel bestående av kassa- och bankmedel samt beviljade men ej utnyttjade krediter uppgick sammantaget till 1 654 MSEK (1 893) per 31 december 2021.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 805 MSEK (1 050). Företagsförvärv och avyttringar inklusive reglering av villkorad köpeskilling avseende under tidigare år genomförda förvärv uppgick till 711 MSEK (1 054). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 72 MSEK (51) och avyttringar av anläggnings- tillgångar uppgick till 7 MSEK (6). Återköp av köpoptioner uppgick till 37 MSEK (23) samt inlösta och utfärdade köpoptioner uppgick till 40 MSEK (43). Utdelning till moderbolagets aktieägare uppgick till 323 MSEK (269), vilket motsvarar 1,20 SEK (1,00) per aktie. Utdelningen betalades under det andra kvartalet.

Medarbetare
Vid periodens utgång uppgick antalet medarbetare till 3 381, vilket kan jämföras med 3 133 vid räkenskapsårets ingång. Under perioden har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 239. Medelantalet anställda uppgick under den senaste tolvmånadersperioden till 3 240.

Aktiestruktur
Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 51,1 MSEK.

Aktieslag Antal aktier Antal röster Andel i % av kapital Andel i % av röster
A-aktie, 10 röster per aktie 12 885 744 128 857 440 4,7% 33,1%
B-aktie, 1 röst per aktie 259 908 240 259 908 240 95,3% 66,9%
Totalt antal aktier före återköp 272 793 984 388 765 680 100,0% 100,0%
Varav återköpta B-aktier -3 320 272 1,2% 0,9%
Totalt antal aktier efter återköp 269 473 712

Addtech har fyra utestående köpoptionsprogram om totalt 3 184 070 aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier medför en utspädningseffekt på cirka 0,3 procent under den senaste tolvmånadersperioden. Addtechs eget innehav av aktier matchar fullt ut behovet i de utestående köpoptionsprogrammen.

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal aktier Andel av tot. aktier Lösenkurs per option Lösenkurs per aktie Lösenperiod
2021/2025 768 070 768 070 0,3% 214,40 214,40 9 sep 2024 - 11 jun 2025
2020/2024 250 000 1 000 000 0,4% 538,10 134,53 4 sep 2023 - 5 jun 2024
2019/2023 300 000 1 200 000 0,4% 321,80 80,45 5 sep 2022 - 2 jun 2023
2018/2022 54 000 216 000 0,1% 232,90 58,23 6 sep 2021 - 3 jun 2022
Totalt 1 372 070 3 184 070

 

Förvärv och avyttring

Under perioden 1 april till 30 september 2021 har följande förvärv genomförts; AVT Industriteknik AB, Sverige, Tritech Solutions AB, Sverige, samt Systerra Computer GmbH, Tyskland, till affärsområdet Automation. EK Power Solutions AB, Sverige, till affärsområdet Electrification. ESi Controls Ltd., Storbritannien, och IETV Elektroteknik AB, Sverige, till affärsområdet Energy. Hydro-Material Oy, Finland, till affärsområdet Industrial Solutions. KZ moder AB, Sverige och Finnchain Oy, Finland, till affärsområdet Process Technology. 

Under det tredje kvartalet har tre företagsförvärv genomförts:

Den 1 oktober förvärvades ABH Stromschienen GmbH (”ABH”), Tyskland, till affärsområdet Electrification. ABH utvecklar, projekterar och levererar energibesparande strömfördelningssystem för tillämpningar inom datacenter, industri och e-mobility. Bolaget har 22 anställda och omsätter cirka 10 MEUR.

Den 1 oktober förvärvades Ko Hartog Verkeerstechniek B.V., Nederländerna, till affärsområdet Energy. Ko Hartog Verkeerstechniek B.V. utvecklar, producerar och säljer trafiksignalsystem och annan trafiksäkerhetsutrustning samt erbjuder montering, installation, service och underhåll av produkterna. Bolaget har 18 anställda och omsätter cirka 8 MEUR.

Den 1 november fövärvades Jolex AB, Sverige, till affärsområdet Electrification. Jolex AB levererar skärmnings- och värmeledande produkter till applikationer inom försvar, medicin, data och telekom. Bolaget omsätter cirka 20 MSEK och har 1 anställd. 

Förvärvskalkylerna för de förvärv som ingick i perioden 1 april till 31 december 2020 har fastställts slutgiltigt. Inga väsentliga justeringar har gjorts i kalkylerna. De från och med räkenskapsåret 2020/2021 genomförda förvärven fördelar sig enligt följande:

Förvärv 2020/2021 Tillträde Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
Elkome Group Oy, Finland April, 2020 85 38 Automation
Peter Andersson AB, Sverige April, 2020 30 9 Energy
Valutec Group AB, Sverige April, 2020 350 45 Industrial Solutions
Fluidcontrol Oy, Finland September, 2020 41 20 Process Technology
Kaptas Oy, Finland September, 2020 41 27 Automation
Elsystem i Perstorp AB, Sverige September, 2020 40 18 Automation
Martin Bruusgaard AS, Norge September, 2020 108 30 Process Technology
Satco Komponent AB, Sverige Oktober, 2020 18 2 Electrification
Skyltar & Märken Gruppen AB, Sverige Oktober, 2020 60 23 Energy
OF-Beteiligungs AG, Schweiz December, 2020 170 35 Industrial Solutions
Powernor AS, Norge Januari, 2021 35 6 Electrification
Synective Labs AB, Sverige Januari, 2021 30 27 Automation
Impact Air Systems Ltd. och Impact Technical Services Ltd., Storbritannien Januari, 2021 95 33 Industrial Solutions
Fairfield Trading Company Ltd., Storbritannien Mars, 2021 37 8 Electrification
Förvärv 2021/2022 Tillträde Nettoomsättning, MSEK* Antal anställda* Affärsområde
ESi Controls Ltd., Storbritannien April, 2021 95 15 Energy
Hydro-Material Oy, Finland April, 2021 50 5 Industrial Solutions
IETV Elektroteknik AB, Sverige Maj, 2021 80 38 Energy
AVT Industriteknik AB, Sverige Maj, 2021 70 42 Automation
EK Power Solutions AB, Sverige Juli, 2021 40 25 Electrification
KZ moder AB, Sverige Juli, 2021 100 29 Process Technology
Finnchain Oy, Finland Juli, 2021 70 20 Process Technology
Tritech Solutions AB, Sverige Augusti, 2021 60 8 Automation
Systerra Computer GmbH, Tyskland September, 2021 95 16 Automation
ABH Stromschienen GmbH, Tyskland Oktober, 2021 100 22 Electrification
Ko Hartog Verkeerstechniek B.V., Nederländerna Oktober, 2021 80 18 Energy
Jolex AB, Sverige November, 2021 20 1 Electrification

* Avser bedömd situation på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

 

 

Om samtliga förvärv med tillträde under perioden hade genomförts 1 april 2021 skulle de uppskattningsvis ha påverkat koncernens nettoomsättning med 670 MSEK, rörelseresultat med 75 MSEK och periodens resultat efter skatt med 55 MSEK.

Addtech använder vanligtvis en förvärvsstruktur med basköpeskilling och villkorad köpeskilling. Utfallet av villkorade köpeskillingar är beroende av framtida resultat som uppnås i bolagen och har en fastställd maxnivå. Av ännu ej utbetalda villkorade köpeskillingar för förvärv under perioden uppgår diskonterat värde till 128 MSEK. De villkorade köpeskillingarna förfaller till betalning inom tre år och utfallet kan maximalt bli 153 MSEK.

Transaktionskostnader för förvärv med tillträde under perioden uppgår till 9 MSEK (8) och redovisas i posten försäljningskostnader.

Omvärdering av villkorade köpeskillingar har netto påverkat perioden positivt med 5 MSEK (7). Resultateffekten redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga rörelsekostnader.

De tillgångar och skulder som ingick i periodens förvärv uppgår enligt de preliminära förvärvsanalyserna till följande:

Redovisat värde vid förvärvstidpunkten Anpassning till verkligt värde Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar 6 361 367
Övriga anläggningstillgångar 18 18
Varulager 139 139
Övriga omsättningstillgångar 301 301
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran -3 -81 -84
Övriga skulder -203 -203
Förvärvade nettotillgångar 258 280 538
Goodwill 1) 363
Innehav utan bestämmande inflytande 2) -10
Köpeskilling 3) 891
Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet -138
Avgår ej utbetald köpeskilling -125
Påverkan på koncernens likvida medel 628
1) Goodwill motiveras av förväntad framtida försäljningsutveckling och lönsamhet samt den personal som ingår i de förvärvade bolagen.
2) Innehav utan bestämmande inflytande har redovisats till verkligt värde, vilket innebär att innehav utan bestämmande inflytande har andel i goodwill.
3) Köpeskilling anges exklusive kostnader för förvärven.

 

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 48 MSEK (47) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -21 MSEK (-11). Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar uppgick till 1 MSEK (0). Moderbolagets finansiella nettoskuld uppgick vid periodens utgång till 323 MSEK (653).

 

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.